මෙරට තොරතුරු තාක්ෂණික ව්‍යාපාරයන්ට ජාත්‍යන්තර වෙ‍ළෙඳපොළට පිවිසීමට ICTA වෙතින් අවස්ථා රැසක්

22 May 2023