ඔබ දැන සිටියද Bluetooth වලට එහි නම හමුවුනේ කෙසේද කියලා?

06 Dec 2023